Θέμα αρμονίας πανελληνίων εξετάσεων 2020

Το θέμα πανελληνίων εξετάσεων αρμονίας 2020 διαρθώνεται σε τρία μέρη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα I:

Αάρση – μ. 4/1– Aρχική τονικότητα λα μείζονα 
– Kατάληξη σε μισή πτώση μέσω V/V
Βμ. 4/1 – μ. 12/2

– Μετατροπική αρμονική αλυσίδα: 1ος κρίκος V-i στη λα ελάσσονα, 2ος κρίκος V-i στη σολ ελάσσονα 
– Εναρμόνια μετατροπία στη σι ελάσσονα  
– Διατονική μετατροπία στη φα♯ ελάσσονα και τέλεια πτώση
– Διατονική μετατροπία στην ντο♯ ελάσσονα (μέσω Ν) 
– Διατονική μετατροπία στη σι ελάσσονα

Α΄μ. 12/3 – τέλος

Επιστροφή στην αρχική τονικότητα λα μείζονα και τελική πτώση.

Πίνακας I

Στον πίνακα II σημειώνονται αναλυτικά ανά μέτρο οι μετατροπίες, οι χρωματικές και οι αλλοιωμένες συγχορδίες που χρησιμοποιήθηκαν στη λύση του θέματος αυτού:

αρ. μέτρου/χρόνος Μετατροπία ή χρωματική ή αλλοιωμένη συγχορδίαΣυγχορδίες
1αρχική τονικότητα λα μείζοναI-V-I
2 /3παρενθετική δεσπόζουσαV/ii
3 /3παρενθετική δεσπόζουσαV/V
5 /1κατάληξη στην ομώνυμη λα ελάσσονα· διατονική μετατροπία στην σολ

ia=iiG

8 /1εναρμόνια μετατροπία στη σι ελάσσονα μέσω ντιμινουίταςviio7/Vg≈viio7b
8 /3διατονική μετατροπία στη  φα♯ ελάσσοναib=ivf♯
10 /3διατονική μετατροπία στη ντο♯ ελάσσοναVI6f♯=N6c♯
12 /1διατονική μετατροπία στη σι ελάσσοναic♯=iib
12 /3παρενθετική δεσπόζουσαV/V
13 /2διατονική μετατροπία κι επιστροφή στη  λα μείζοναib=iiA
14 /3παρενθετική δεσπόζουσαV/IV
15 /3iv δανεισμένη από την ομώνυμη λα ελάσσονα ή viio73♭/V  της λαiv ή viio73♭/V  
17 /2παρενθετική δεσπόζουσαV/IV

Πίνακας II

Κάποια μέτρα εναρμονίζονται με μία μόνο συγχορδία. Ο αργός αρμονικός ρυθμός απαιτεί γενικά προσθήκη κινήσεων στις φωνές ή μιμήσεις μοτίβων, πάντα σε σωστές σχέσεις και με σωστή χρήση των ξένων φθόγγων.